Voorwaarden en Privacy

Privacy Statement SK!N

Ineiding

SK!N neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan de Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@skinbyesther.nl

Wie is SK!N?

SK!N is de eenmanszaak SK!N by Esther Snijders, praktijkhoudende te (3262 AC) Oud-Beijerland aan de Buitenhavenstraat 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer.

SK!N is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door SK!N de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt SK!N jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor SK!N persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens SK!N voor dat specifieke doel gebruikt wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door SK!N worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie

Doeleinde:Facturatie

Gegevens:Factuuradres, e-mailadres

Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Dienstverlening

Gegevens:E-mailadres

Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:Neuwsbrief

Gegevens:E-mailadres

Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Ons softwareprogramma Salonized voor het verzorgen van de (financiele administratie),

Verzorgen van nieuwsbrieven via mailchimp.

Verzorgen van webshop via LOOkX GROUP

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

SK!N heeft gegevens over jou in het bezit, omdat jij die aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij SK!N over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij SK!N. Je kunt verzoeken dat SK!N je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om SK!N te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van SK!N zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dit heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat SK!N je daardoor bepaalde diensten niet eer kan leveren.

Reactie door SK!N

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@skinbyesther.nl. SK!N zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat SK!N een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien SK!N je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop SK!N je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@skinbyesther.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop SK!N jouw gegevens verwerkt, kun je een mail sturen naar info@skinbyesther.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reacties zijn gesloten.